دکتر سید حسن علم الهدایی؛ رئیس پارک علم و فناوری خراسان:  
شرکت های دانش بنیان نماد باروری علم و فناوری و موجب رشد و توسعه اقتصاد دانایی هستند.

مقام معظم رهبری:  
امروز هر کار علمی و فناوری در کشور که زیرساخت آن وجود داشته باشد؛ از دست کننده ی ایرانی آن، جوان ایرانی و نخبه ایرانی برمی آید.

دکتر فرهادی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:  
جهت گیری ما به سمت آموزش های فناورانه است که در نتیجه منجر به محصول شود.

دکتر رشیدیان؛ استاندار خراسان رضوی:  
به منظور رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار در جامعه باید فرایند توسعه به صورت درون زا و متوازن صورت گیرد.

دکتر سلطانی؛ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور:  
اقتصاد دانش بنیان رمز شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور است.

دکتر سید حسن علم الهدایی؛ رئیس پارک علم و فناوری خراسان:  
توسعه دانایی محور از الزامات اجتناب ناپذیر برای تحقق رشدیافتگی و بالندگی یک ملت است.

دکتر رشیدیان؛ استاندار خراسان رضوی:  
دستاوردهای مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان حاضر در پارک علم و فناوری خراسان ضمن ایجاد افتخار و غرور ملی ترسیم گر امید به آینده روشن کشور است.

دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:  
توسعه علم و فناوری یکی از الزامات گریزناپذیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان است.

دکتر فرهادی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:  
فن بازار از جلوه گاه تحقق فرایند تبدیل علم به فناوری های نوین در بستر اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی است.

دکتر سلطانی؛ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور:  
نگاه صندوق نوآوری و شکوفایی نگاهی توسعه محور است.

دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:  
پایه های اقتصاد دانش بنیان از طریق نیروهای انسانی جوان و توانمند ایجاد خواهد شد.

دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور:  
گفتمان علم و فناوری؛ کلید اقتدار ملی است.

 

ویرایشگر محتوا ‭[8]‬